Uitleg WSNP

U bent toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP). De rechtbank heeft een bewindvoerder aangesteld. Hierbij treft u de uitleg van deze regeling aan. Het slagen van de schuldsaneringsregeling is vooral uw eigen verantwoordelijkheid. Er wordt van u een actieve houding verwacht bij het naleven van de verplichtingen.

Op uw adres is een postblokkade ingesteld. Dit betekent dat Post NL al uw post doorstuurt naar de bewindvoerder. De postblokkade is een controlemiddel, van uw poststukken worden geen kopieën gemaakt. De post wordt geopend om na te gaan of er zaken in staan die van belang zijn voor de regeling, zoals bijvoorbeeld of er nieuwe schulden zijn ontstaan. De post wordt verzameld en iedere dag aan u doorgestuurd. U krijgt uw post dus aanzienlijk vertraagd. Als de bewindvoerder constateert dat u afspraken dreigt te missen neemt de bewindvoerder telefonisch contact met u op. De postblokkade vervangt de informatieplicht niet. U dient uit eigen beweging de bewindvoerder te informeren over belangrijke post en deze naar de bewindvoerder op te sturen. Zoals bijvoorbeeld aanpassing van de hoogte van huur en zorgtoeslag, huurverhoging, wijzigingen in inkomen, reacties op sollicitaties.

Op de aan u doorgestuurde post staat de mededeling: “van bewindvoerder aan saniet”, voorzien van de handtekening van uw bewindvoerder. Dit is nodig omdat de postbode dan weet dat de post bij u mag worden bezorgd.

Indien u rechtstreeks post ontvangt die van belang is voor de schuldsanering dan moet u hiervan een kopie maken en deze opsturen naar uw bewindvoerder.

Post NL hoort te selecteren op naam en voorletters, waardoor post voor huisgenoten die niet in de WSNP zitten, direct aan hen doorgestuurd wordt. Dit gaat helaas niet altijd goed, waardoor ook hun post soms eerst naar de bewindvoerder gestuurd wordt. Hier kan de bewindvoerder niets aan doen. U kunt dan uw klacht bij PostNL neerleggen.

De postblokkade wordt na 13 maanden automatisch opgeheven, maar kan door de bewindvoerder worden verlengd voor zolang hij/zij dit nodig acht.

De wettelijke schuldsaneringsregeling duurt minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar.

Gedurende deze periode moet op een speciale rekening (de boedelrekening) maandelijks het geld dat u moet afdragen overgemaakt worden. Dit geld is bestemd om (een deel van) uw schulden af te lossen.

U ontvangt van uw bewindvoerder een brief met daarin vermeld het nummer van de boedelrekening en de hoogte van “het vrij te laten bedrag” (vtlb). Dit is het bedrag dat u maandelijks te besteden heeft voor uw vaste lasten en uw boodschappen, kleding etc. Het vrij te laten bedrag wordt door de rechtbank bepaald op 95% of 100% van de bijstandsnorm. Voor uitkeringsgerechtigden 95% en voor werkenden 100%. Er kunnen correcties zijn voor huur, ziektekosten, noodzakelijke autokosten en kosten voor kinderopvang. Alle inkomsten boven het vrij te laten bedrag moet u zelf overmaken naar de boedelrekening. Onder inkomsten worden ook de heffingskorting van de belastingdienst, kostgeld, alimentatie, aanvullende uitkeringen e.d. verstaan. Huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag zijn geen inkomsten. Ontvangen toeslagen van de periode voor de WSNP moeten wel overgemaakt worden naar de boedelrekening. U moet zelf berekenen wat u maandelijkse totale inkomsten zijn. Als u hier het vrij te laten bedrag van afhaalt, dan weet u welk bedrag u maandelijks moet overmaken.

Als u tijdens de regeling geld ontvangt boven het vrij te laten bedrag moet u dit geld overmaken op de boedelrekening. U moet dan denken aan al het inkomen dat u boven dit bedrag ontvangt zoals belastingteruggaven, geld uit een erfenis, maar ook geld dat u wint in een loterij en giften. Contant geld dat wordt aangetroffen in de post wordt door de bewindvoerder op de boedelrekening overgemaakt.

Het is van belang om tijdig en juist aangifte te doen bij de belastingdienst, de eventuele teruggaven van de belastingdienst dienen ook naar de boedelrekening overgemaakt te worden.

Alle teruggaven van de belastingdienst over een jaar dat u in de WSNP heeft gezeten moeten naar de boedelrekening overgemaakt worden, ook als deze teruggaven pas na het einde van de WSNP worden ontvangen.

Van het vakantiegeld moet een gedeelte overgemaakt worden naar de boedelrekening. Het vrij te laten vakantiegeld bedraagt ook 95% of 100% van de bijstandsnorm, berekend over het aantal maanden dat iemand in de regeling zit vanaf datum uitspraak WSNP. De draagkrachtberekening vermeldt dit bedrag. De meest recente berekening geldt.

U moet zich inspannen om de boedelbijdrage te vergroten bijvoorbeeld door het vinden van werk wanneer u een uitkering heeft. Als u parttime werkt moet u alles in het werk stellen om fulltime te gaan werken. U moet streven naar een minimale werkweek van 36 uur. Zolang u geen werk heeft gevonden of niet 36 uur per week betaalde arbeid verricht, moet u minimaal 1 aantoonbare schriftelijke sollicitaties per week doen. Dit zijn geen open sollicitaties, maar gerichte sollicitaties op openstaande vacatures. Kopieën van de vacature, de sollicitatiebrief en de reactie van de werkgevers hiervan moet u maandelijks aan de bewindvoerder sturen. Sollicitaties mogen niet opgespaard of ingehaald worden. Tevens moet u zich inschrijven bij drie verschillende uitzendbureaus en het UWV. Hiervan moet u de inschrijfbewijzen opsturen naar de bewindvoerder. Als u niet in staat bent om (fulltime) te werken, dan moet u dit aantonen met een arbeidsongeschiktheidsverklaring of een keuringsrapport van bijvoorbeeld het UWV.

Zolang de bewindvoerder geen (recent) bewijsstuk heeft op basis waarvan een ontheffing door de rechter-commissaris is verleend, blijft de sollicitatieplicht bestaan. U kunt door de bewindvoerder worden verplicht u te laten keuren door de GGD in uw regio. Na ontvangst van een keuringsrapport zal worden beoordeeld of en in hoeverre u wordt vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Zolang er geen ontheffing van de sollicitatieplicht van de rechter-commissaris is, geldt voor u de sollicitatieplicht.

Vanaf het moment dat uw bank hoort dat u bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering zal de bank waarschijnlijk uw rekening blokkeren. Als dit gebeurt moet u de bewindvoerder op de hoogte stellen. Uw bewindvoerder kan de bank per fax verzoeken de rekening te deblokkeren. Doorgaans kunt u binnen 1 of 2 werkdagen weer over uw rekening beschikken.

Als er sprake was van een roodstand op uw rekening zal de bewindvoerder de bank verzoeken deze schuld in te dienen. U kunt in de schuldsanering alleen over een rekening zonder roodstand beschikken. Als de bank de blokkade heeft opgeheven kunnen de betaalfaciliteiten zijn verminderd. U kunt dan bijvoorbeeld niet meer via automatische incasso betalen. Houdt u hier rekening mee in verband met de betaling van uw vaste lasten.

U mag geen nieuwe schulden laten ontstaan tijdens de schuldsaneringsregeling. Het is daarom belangrijk dat u uw lopende vaste lasten op tijd betaalt. Als er wel nieuwe schulden ontstaan kan dit tot gevolg hebben dat de regeling voortijdig wordt beëindigd en u in staat van faillissement wordt gesteld. Als blijkt dat u niet in staat bent om op bijstandsniveau rond te komen, kan uw bewindvoerder verlangen dat uw inkomen beheerd gaat worden. Als u een inkomen onder bijstandsniveau heeft, bent u zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw inkomen wordt aangevuld met bijvoorbeeld aanvullende bijstand van de Sociale Dienst. Voor informatie over bijstandsniveau en of u in aanmerking komt voor een aanvulling, verwijs ik u naar de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente waar u woont.

Alle wijzigingen in uw persoonlijke en financiële omstandigheden dient u gevraagd en ongevraagd direct door te geven aan uw bewindvoerder (b.v. ander werk, verhuizing, geboorte, overlijden). Voor wijzigingen die financiële gevolgen hebben (b.v. huwelijk, ander werk, verhuizen, samenwonen, erfenis, kostgangers in huis krijgen), moet u vooraf toestemming aan de bewindvoerder vragen. Voor het aanvaarden van een erfenis dient de bewindvoerder te tekenen, u mag dus niet zelf tekenen. Indien u tijdelijk niet te bereiken bent, bijvoorbeeld omdat u op vakantie wilt gaan (naar het buitenland) dient u ruim voor vertrek toestemming te vragen aan uw bewindvoerder. Als uw bewindvoerder verzoekt om gegevens aan te leveren dient u daar direct gehoor aan te geven. Tevens bent u verplicht een telefoonnummer aan bewindvoerder door te geven waar u bent te bereiken voor eventuele vragen die belangrijk zijn voor het verloop van uw schuldsanering.

Belangrijke poststukken die via de postblokkade zijn doorgestuurd aan u, dient u als nog op te sturen aan de bewindvoerder. De postblokkade vervangt de informatieplicht niet. U dient de bewindvoerder te informeren over belangrijke post en deze aan de bewindvoerder op te sturen. Bijvoorbeeld aanpassing van de hoogte van huur en zorgtoeslag, huurverhoging, wijzigingen in inkomen en reacties op sollicitaties.

In het kader van de informatieplicht wordt van u verwacht dat u maandelijks uw inkomensspecificatie, bankafschriften, eventuele wijzigingen en indien van toepassing de sollicitatieactiviteiten toe stuurt naar de bewindvoerder. U kunt deze ook in uw digitaal dossier toevoegen. De link voor het digitaal dossier treft u hier.

Alle goederen die u heeft op het moment dat u wordt toegelaten tot de WSNP en alle goederen die u tijdens de regeling verkrijgt vallen in de boedel, tenzij deze niet bovenmatig zijn. Bij bovenmatig moet u denken aan: auto, antiek, kostbaarheden, verzamelingen, waardepapieren, caravan, boot, belastingteruggaven e.d. Van de bovenmatige boedel wordt een beschrijving gemaakt, die u moet ondertekenen. U bent niet meer bevoegd over deze goederen te beschikken. Deze boedel zal worden verkocht en de opbrengst zal worden gestort op de boedelrekening. Als achteraf blijkt dat u kostbaarheden buiten beeld hebt gehouden is dit een reden om de schuldsanering voortijdig te beëindigen en u failliet te verklaren. U bent dan weer volledig aansprakelijk voor al uw schulden.

De schuldeisers die vermeld zijn in de verklaring van de rechtbank worden aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen. U mag niet meer betalen aan schulden die in de regeling vallen. Gelegde beslagen op uw inkomen komen te vervallen.

Schulden die zijn ontstaan nadat de WSNP is uitgesproken moeten door u worden betaald. Deze vallen niet onder de regeling. U moet uw vaste lasten daarom tijdig betalen. U mag geen nieuwe leningen afsluiten of roodstanden laten ontstaan. Ook dit kan een reden zijn om de schuldsanering te beëindigen.

De taak van de bewindvoerder is in eerste instantie het inventariseren van uw schulden, het beheren van de boedel en controleren van de inkomsten. Daarnaast controleert de bewindvoerder of u uw verplichtingen tijdens de regeling nakomt. U kunt bij de bewindvoerder terecht met vragen over uw schuldsanering maar de bewindvoerder is geen hulpverlener. De bewindvoerder brengt regelmatig verslag uit aan de rechter-commissaris. Van dat verslag ontvangt u een kopie. Als blijkt dat u extra hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij het beheren van uw inkomen, moet u hier zelf voor zorg dragen of zal de bewindvoerder u doorverwijzen naar een hulpverlenende instantie.

Als blijkt dat u bewust schulden of andere omstandigheden heeft verzwegen bij het verzoek om te worden toegelaten tot de WSNP, kan dat tot gevolg hebben dat de WSNP tussentijds beëindigd wordt en/of dat u door de rechtbank in staat van faillissement wordt gesteld. Of dat de WSNP zonder schone lei” wordt beëindigd.

Ook als u tijdens de WSNP inkomsten verzwijgt, de boedelbijdrage niet betaalt (of te weinig betaalt), de bewindvoerder niet tijdig of volledig informeert, de sollicitatieplicht niet nakomt en/of nieuwe schulden laat ontstaan kan de rechtbank beslissen de regeling eerder te beëindigen. Uw WSNP kan bij tussentijdse beëindiging worden omgezet in een faillissement. Als het faillissement wordt opgeheven/beëindigd kunnen uw schuldeisers weer bij u aankloppen om betaling te eisen. U kunt na een faillissement pas na 10 jaar weer in aanmerking komen voor een wettelijke schuldsanering.

Tijdens de looptijd van de WSNP of na beëindiging wordt er een verificatievergadering gehouden. Het is per rechtbank verschillend op welk moment de verificatievergadering zal plaatsvinden. U moet hiervoor naar de rechtbank komen, tenzij er geen onduidelijke of betwiste vorderingen zijn. Wanneer er geen onduidelijke of betwiste vorderingen zijn vindt de verificatievergadering pro forma plaats, dit houdt in dat u niet naar de rechtbank hoeft te komen. Schuldeisers krijgen hier ook een uitnodiging voor. Er wordt tijdens deze vergadering gekeken welke schuldeisers hun vordering hebben ingediend. Er wordt gekeken naar eventueel betwiste vorderingen. De schuldenlast die definitief wordt vastgesteld na een verificatie is ook de schuldenlast die in aanmerking komt voor uitbetaling na afloop van de WSNP. Schuldeisers die na verificatie nog een vordering willen indienen kunnen dit niet meer doen. Een verificatievergadering wordt altijd gepubliceerd op het Centraal Insolventie Register zodat iedereen kennis kan nemen van de vaststelling van de schuldenlast.

De looptijd van de regeling is doorgaans 3 jaar. Als u zich houdt aan de verplichtingen in de schuldsanering dan zal een beëindigingzitting worden gehouden op de rechtbank. Tijdens deze zitting zal

door de rechtbank worden beoordeeld of u zich aan alle verplichtingen heeft gehouden. Is dit het geval dan zal de rechtbank de “schone lei” verlenen.

Als gedurende de regeling blijkt dat u zich niet houdt aan de verplichtingen die de wet stelt, dan kan de rechtbank, de bewindvoerder of een schuldeiser een verzoek doen om de schuldsaneringsregeling voortijdig te beëindigen. Er zal dan een zitting worden gehouden. Als de rechtbank vindt dat u zich niet houdt aan de regels dan zal de schuldsaneringsregeling worden beëindigd en kan een faillissement worden uitgesproken.

U krijgt dan een curator toegewezen. Een schone lei is in het faillissement niet mogelijk.

Als de schone lei wordt toegekend betekent dit dat (het restant van) uw schuldenlast wordt omgezet in een natuurlijke verbintenis. Dit betekent dat uw schuldeisers, voor het onbetaalde deel van uw schulden, u niet meer tot betalen mogen dwingen.

Uw schuldeisers kunnen u wel weer aanspreken wanneer blijkt dat u zich gedurende de regeling niet aan de voorwaarden heeft gehouden. Daarbij geldt dat indien u na de regeling nog een betaling doet op een van de schulden die onder de werking van de regeling viel, u dat bedrag niet kunt terugvorderen.

U komt in aanmerking voor de schone lei als u zich heeft gehouden aan de voorwaarden zoals hiervoor zijn omschreven. Het bedrag dat op de boedelrekening staat zal, nadat de schone lei door de rechtbank is uitgesproken en na aftrek van het salaris van de bewindvoerder en de publicatiekosten, worden verdeeld onder de schuldeisers.

De schuldsaneringsregeling eindigt formeel na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. Mochten hierna nog belastingteruggaven worden ontvangen over jaren voor en tijdens de WSNP vallen deze in de boedel en dienen de bedragen te worden overgemaakt naar de boedelrekening.

Gebruikte termen & afkortingen

Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen.

In de Faillissementswet opgenomen wettelijke regeling, van toepassing verklaard door een vonnis van de rechtbank.

Wordt uitgesproken als de schuldsanering voortijdig wordt beëindigd. De taak van de bewindvoerder eindigt en er wordt een curator benoemd. Als het faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten, zullen de schuldeisers hun vordering weer gaan innen. De schone lei wordt niet verleend. U mag gedurende tien jaar geen beroep doen op de WSNP.

Door de rechtbank benoemd persoon, die belast is met het beheer en de vereffening van de boedel. Hij houdt tevens toezicht op de naleving en uitvoering van de schuldsaneringsregeling.

Alle goederen die u bezit of verwerft vallen in de boedelU kunt dus geen onderdelen van de boedel zonder toestemming van de bewindvoerder verkopen of weggeven.

Bedrag door de rechter-commissaris c.q. rechtbank vastgesteld, dat maandelijks moet worden overgemaakt naar de boedelrekening.

Rekening waarop de ontvangen bedragen voor de schuldeisers gedurende de looptijd van de schuldsaneringsregeling worden gereserveerd.

Door de rechtbank benoemde rechter, die toezicht houdt op uitvoering van de WSNP.

Persoon op wie de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.

Uw verplichtingen

 • Iedere maand de juiste boedelbijdrage overmaken.
 • Inkomsten verwerven om de boedelbijdrage zo hoog mogelijk te maken.
 • Vaste lasten op tijd betalen.
 • Geen nieuwe schulden maken, dus ook geen nieuwe leningen aangaan.
 • Huur- en zorgtoeslag, heffingskortingen en evt. bijzondere bijstand aanvragen.
 • Belastingaangifte doen.
 • Ongevraagd de bewindvoerder op de hoogte stellen van belangrijke veranderingen in uw (financiële) omstandigheden. Bijvoorbeeld: huurverhoging, verhoging zorgverzekeringspremie, verandering in inkomsten, verandering gezinssamenstelling, verhuizing etc.
 • Indien u een arbeidsverplichting heeft en geen werk (of onvoldoende), moet u maandelijks de bewindvoerder op de hoogte stellen van al uw sollicitaties (minimaal 4)
 • Indien u wilt aantonen dat u arbeidsongeschikt bent dient u een verklaring van een keuringsarts van de GGD of UWV te overleggen. U kunt bij uw bewindvoerder aangeven als u hiervoor in aanmerking wilt komen.
 • U moet toestemming vragen aan uw bewindvoerder bij: verhuizing, verandering van baan, enz.
 • U mag niet meer betalen op schulden die in de regeling vallen, dus tot de datum dat u in de WSNP bent gekomen.