Klachtenreglement Noordzij Insolventie

Artikel 1 Begripsbepaling
Art. 1.1 Organisatie: Noordzij Insolventie B.V.
Art. 1.2 Klacht: Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van (of namens) een schuldenaar over de wijze waarop hij/zij behandeld is door de bewindvoerder.
Art. 1.3 Klager: Een onder bewind gestelde Saniet bij wie Noordzij Insolventie tot bewindvoerder is benoemd.
Art. 1.4 Bewindvoerder: De bewindvoerder die in het kader van de wettelijke schuldsanering toezicht houdt en werkzaamheden verricht ten behoeve van schuldeiser en saniet.
Art. 1.5 Dossier: Een systematische gebundelde verzameling van alle noodzakelijke gegevens over een saniet.
Artikel 2 Reikwijdte
Art. 2.1 Reikwijdte: Dit reglement is van toepassing op een ieder waarop de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is en in dit kader onder toezicht staat van bewindvoerder van Noordzij Insolventie.
Artikel 3 Behandelprocedure
Art. 3.1 Indienen klacht: Een klacht dient door de klager schriftelijk te worden ingediend bij de bewindvoerder.
Art. 3.2 Behandeling klacht: De klacht wordt binnen twee weken na ontvangst schriftelijk door de bewindvoerder beantwoord.
Art. 3.3 Bewaren: De klachtenbrief wordt zorgvuldig opgeborgen in het dossier.
Art. 3.4 Verwijzen: In het antwoord wordt tevens verwezen, indien men zich kan verenigen met het antwoord, naar de rechter commissaris in de schuldsanering. De rechtbank draagt zorg voor een onafhankelijke afhandeling van de klacht.
Artikel 4 Inwerkingtreding
Art. 4.1 Inwerkingtreding: Dit reglement is per 1 juli 2012 in werking getreden en geldt voor onbepaalde tijd.